Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nová soutěžní pravidla

Nová soutěžní pravidla pro žáky :

1
SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
U PERGAMENKY 3, PRAHA 7, 170 00
STAVEBNÍ A SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA
+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOUTĚŽÍ
V ŽELEZNIČNÍM MODELÁŘSTVÍ
PLATNÁ OD 1. 1. 2017
PRO MLÁDEŽ (SOUTĚŽÍCÍ DO 18 LET VČETNĚ)
Schválil KŽelM ČR na svém zasedání dne 28. 10. 2016 v Bělči n. O.

2
OBSAH
1. Seznam použitých zkratek: ............................................................................................................. 2
2. Úvod ................................................................................................................................................ 3
2.1. Pojem železniční modelářství ...................................................................................................................... 3
2.2. Soutěžní kategorie v železničním modelářství ....................................................................................... 3
2.3. Stavební měřítka dle norem NEM .............................................................................................................. 3
3. Organizace soutěží .......................................................................................................................... 4
3.1. Dělení soutěží ................................................................................................................................................... 4
3.2. Povinnosti pořadatele soutěže ..................................................................................................................... 4
3.3. Povinnosti soutěžícího ................................................................................................................................ 5
3.4. Průběh soutěže ............................................................................................................................................... 5
3.5. Sportovní funkcionáři .................................................................................................................................. 6
4. Bodovací systém pro hodnocení modelů ....................................................................................... 8
5. Všeobecná ustanovení .................................................................................................................... 8
6. Seznam příloh ................................................................................................................................. 8
1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
SMČR: Svaz modelářů České republiky z.s.
KŽelM ČR: Předsednictvo republikového odborného klubu železničních modelářů ČR
MOROP: Evropský svaz modelářů, sdružuje 22 národních svazů, vydávává normy pro stavbu žel. modelů NEM
3
2. ÚVOD
2.1. POJEM ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘSTVÍ
Železniční model představuje soubor náročných rukodělných, strojních, grafických, duševních a v některých případech i uměleckých schopností a činností včetně studia historických pramenů vedoucích ke zhotovení co nejvěrnějšího modelu železničního vozidla, železniční stavby vrchní i spodní, včetně dokonalého napodobení okolního terénu, přírody a jejich útvarů a dalších funkčních celků železničního zařízení za současného využití norem NEM.
Účelem práce mladých železničních modelářů je vzbudit u nich zájem o systematickou práci vedoucí k co nejdokonalejšímu modelu železničního vozidla nebo stavby. Napomáhá k rozvoji odborného technického myšlení a manuální zručnosti. Mládež dostává cíl práce a nesdružuje se v závadových a drogových partách. Mnohé poznatky mohou uplatnit v základní škole i na školách odborných.
2.2. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE V ŽELEZNIČNÍM MODELÁŘSTVÍ
2.2.1. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Modely musí být zhotoveny / upraveny dle skutečného vzoru. Rozsah vlastní práce modeláře při konstrukci, stavbě a úpravách modelu musí být stručně popsán u žáků v přihlášce, u juniorů v popisu postupu stavby modelu nebo úprav. Kategorie musí splňovat normy NEM.
Kategorie AŽ / AJ
železniční vozidla s vlastním pohonem. Volné použití všech materiálů dílů a stavebnic.
Kategorie BŽ / BJ
železniční vozidla bez vlastního pohonu. Volné použití všech materiálů dílů a stavebnic.
Kategorie CŽ / CJ
železniční stavby - budovy, mosty, tunely apod. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic.
Kategorie FŽ / FJ
dioráma, kolejiště, moduly, železniční stavby doplněné o přírodní scenérii. Motiv železnice musí být dominantní, modelové znázornění přírodních scenérií musí korespondovat s modelovaným měřítkem použitým při stavbě modelu, rozmístění staveb a zařízení musí odpovídat logice železničního provozu. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic.
2.2.2. VĚKOVÉ KATEGORIE
a) žák – soutěžící, který v daném kalendářním roce dosáhne nejvýše 14 let věku
b) junior – soutěžící, který v daném kalendářním roce dosáhne 15,16,17 a 18 let věku.
V příloze č. 2 je uvedena pro přehlednost tabulka č. 1 s roky narození.
V případě kolektivního autorství modelu rozhoduje věk nejstaršího člena kolektivu.
2.3. STAVEBNÍ MĚŘÍTKA DLE NOREM NEM
Soutěžní kategorie mohou být rozděleny dle jednotlivých měřítek NEM (uvedených v příloze č. 2, tabulce č. 2)
4
3. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ
Prvotní informace o pořadatelích veřejných, postupových a mistrovských soutěží včetně vzdělávacích a ostatních akcích najde modelář v kalendáři soutěží, vydávaném SMČR ve spolupráci KželM ČR. Kalendář je umístěn a aktualizován na internetových stránkách SMČR (www.svazmodelaru.cz).
3.1. DĚLENÍ SOUTĚŽÍ
Veřejné
Veřejné soutěže vyhlašují registrované kluby SMČR dle svého uvážení.
Postupové:
a) krajská soutěž vyhlašuje pověřený klub
b) mistrovství ČR vyhlašuje SMČR
Účast žáků na soutěži je možná pouze v doprovodu rodičů nebo jejich zástupců.
Postupové soutěže jsou uzavřené pouze pro členy SMČR a soutěžící se přihlášením do soutěže zavazuje, že se bude řídit soutěžními pravidly a ostatními pokyny vyhlašovatele a pořadatele soutěže, které jsou uvedeny v propozicích, a prohlašuje, že model zhotovil sám.
Závazným dokumentem pro pořádání soutěží v železničním modelářství jsou Stavební a soutěžní pravidla + organizační řád. Pořádají je jednotlivé registrované kluby ŽM. Všechny soutěže musí být uveřejněny v kalendáři soutěží pro příslušný rok. Pro postup z krajské soutěže na mistrovství ČR je stanoven bodový limit 75 bodů včetně. KželM ČR může v propozicích pro MČR postupový klíč změnit.
Modelář má právo zúčastnit se libovolné krajské soutěže dle svého uvážení.
c) mezinárodní - evropská soutěž, bez účasti modeláře
U mezinárodních soutěží se obvykle věkové kategorie nerozlišují, mládež je hodnocena společně s dospělými modeláři. K účasti na evropské soutěži mohou být vybrány nejlepší modely z MČR mládeže. Nominaci provádí jury ve spolupráci se soutěžním komisařem. KželM může nominaci doplnit o další modely.
3.2. POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE
Pořadatel soutěže je povinen zajistit soutěž tak, aby byla dodržena sportovní a organizační úroveň ve smyslu platných pravidel. Pořadatel je dále povinen vypracovat a ve vhodné formě vydat propozice soutěže dle vzoru v příloze č. 4.
Pořadatelé krajských soutěží jsou povinni rozeslat propozice na emailové adresy klubů ŽM, které jsou uvedeny na stránce www.svazmodelaru.cz/odbornosti/kzem/zm-kluby.htm nejpozději 14 dní před termínem soutěže.
Pořadatel MČR je povinen předložit propozice ke schválení KželM ČR nejpozději dva měsíce před termínem soutěže a schválené rozeslat na emailové adresy klubů ŽM, které jsou uvedeny na stránce www.svazmodelaru.cz/odbornosti/kzem/zm-kluby.htm nejpozději jeden měsíc před termínem soutěže.
Propozice MČR jsou pro pořadatele závazné a změny jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení KželM ČR. Pořadatel musí do druhého pracovního dne po odsouhlasení změn rozeslat informaci jednotlivým klubům.
5
Pořadatelé krajských soutěží zašlou výsledkovou listinu nejpozději 5 pracovních dní před konáním MČR písemně spolu s postupovými přihláškami pořadateli mistrovství ČR. Pořadatel mistrovství ČR zasílá výsledkovou listinu nejpozději 5 pracovních dní po ukončení soutěže na sekretariát SMČR.
Jury může mít k dispozici asistenty, pokud to povaha soutěže vyžaduje.
Pořadatel MČR zajistí ubytování a stravování pro organizátory soutěže dle směrnic SMČR.
Pořadatel soutěže zajistí vhodné prostory s dostatečným osvětlením pro práci jury, dostatek stolů.
Pořadatel zajistí pro vyhlášení výsledků soutěže prostor vybavený dostatečným počtem míst k sezení, v případě mistrovství ČR bude umístěna v místnosti státní vlajka.
Při pořádání MČR zajistí pořadatel výpočetní techniku s tiskárnou pro zpracování výsledkových listin, protokolu o soutěži a diplomů pro soutěžící.
Pořadatel krajské soutěže zajistí zkušební kolej pro kategorie A+B v měřítkách 0, H0, TT, N, pro ostatní měřítka musí kolej zajistit soutěžící.
Pro MČR je k dispozici zkušební kolejiště (viz příloha č. 2), pokud model vyžaduje jiné podmínky pro předvedení, musí si toto zajistit soutěžící.
V případě, že pořadatel pořádá výstavu po skončení soutěže, je nutné v propozicích uvést místo a termín výstavy.
Výše soutěžního vkladu musí být volena uvážlivě a musí být pro všechny účastníky stejná, včetně zahraničních. Vybírá se za každý model.
3.3. POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍHO
Soutěžící přihlašuje model do soutěže prostřednictvím Postupové přihlášky, která musí odpovídat aktuálnímu vzoru (viz příloha č. 3) a musí být řádně vyplněna.
Modelář poskytuje modely do soutěže na vlastní zodpovědnost, pořadatel nenese právní odpovědnost za případné poškození či ztrátu modelu.
Spolu s modelem předkládá soutěžící stavební dokumentaci, podle které model zhotovil. Minimální rozsah vyžadované dokumentace je:
a) popis nebo fotodokumentace postupu stavby modelu nebo úprav
b) výkres nebo fotografie předlohy
Dokumentace se připouští v tištěných nebo elektronických formátech (přípustné jsou pouze otevřené formáty typu PDF, JPG, MPG, AVI, PPT).
3.4. PRŮBĚH SOUTĚŽE
3.4.1. PŘEJÍMKA MODELŮ
Pořadatel vymezí prostor pro vybalení modelu. Za mládežnické modely v průběhu soutěže s výjimkou doby hodnocení odpovídá osoba, která model na soutěž dopravila.
Po prezenci zkontrolují ředitel soutěže spolu s předsedou jury počet modelů v jednotlivých kategoriích. Kategorie, v níž se sejde více modelů s odlišným měřítkem, mohou být rozděleny podle
6
jednotlivých měřítek, například AŽ-TT, AŽ-H0, AŽ-0. Je však nutné, aby po dělení zůstaly v každé kategorii minimálně modely od 3 modelářů.
3.4.2. HODNOCENÍ MODELŮ
Předseda jury vyhlásí zahájení hodnocení v příslušné kategorii. Hodnocení modelů provádí tříčlenná jury v čele s předsedou jury. Hodnocení provádí každý rozhodčí samostatně dle platných stavebních a soutěžních pravidel. Body zapisuje do bodovacího formuláře. Předseda jury body neuděluje. Zpracovává výsledky od jednotlivých rozhodčích, v případě větších bodových rozdílů požádá o vysvětlení konkrétního rozhodčího a může doporučit jury korekci bodování.
Výsledkem hodnocení jsou dva výstupy: aritmetický průměr součtu bodů jednotlivých členů jury (pouze pomocný význam), a součet pořadí určených jednotlivými rozhodčími. Model s nejnižším součtem pořadí vyhrává. V případě stejného součtu pořadí rozhoduje vyšší bodové hodnocení.
Bodování kategorie končí přečtením výsledků kategorie a sestavením pořadí modelů. Společným odsouhlasením výsledků je bodování kategorie ukončeno a nelze jej dodatečně měnit.
Pokud se na soutěži sejde více jak patnáct modelů v jedné kategorii, vybere jury na pokyn předsedy nejméně pět nejkvalitnějších modelů. Tyto ohodnotí, u ostatních pouze určí výkonnostní třídu (viz příloha č. 1, tabulka č. 3)
Po skončení zpracování výsledků poslední hodnocené kategorie v soutěži zpracuje předseda jury ve spolupráci s členy jury výsledkovou listinu a protokol o průběhu soutěže. V příloze 5 jsou vzorové formuláře protokolu o postupové soutěži a výsledkové listiny.
3.4.3. VYHODNOCENÍ
Na základě výsledkové listiny nechá ředitel soutěže vyhotovit diplomy a připraví slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Diplom musí být podepsán minimálně ředitelem soutěže.
Výsledky budou oznámeny v jednotlivých kategoriích spolu s uvedením postupujících modelů. V každé kategorii budou uděleny diplomy za umístění dle bodu 3.4.4. Při vyhodnocení jsou zároveň soutěžícím k dispozici alespoň pro nahlédnutí protokol a výsledková listina.
3.4.4. UDĚLENÍ I. - III. CENY, UDĚLENÍ ČESTNÉHO UZNÁNÍ
Pro udělení cen se v dané kategorii musí sejít minimálně tři modely od tří modelářů. Modely umístivší se na prvním až třetím místě získávají diplom. V případě, že se v dané kategorii umístí modely jednoho modeláře na medailových místech, získává pouze jednu cenu a ostatní ceny se přesouvají na další soutěžící dle výsledkové listiny.
Čestné uznání je možno ve výjimečných případech udělit modelu, který v hodnocení dosáhl minimálně 90 bodů a nemá nárok na udělení ceny.
Věcné ceny jsou udělovány dle ekonomických možností pořadatele a jejich rozdělení je plně v kompetenci ředitele soutěže nebo sponzora.
3.5. SPORTOVNÍ FUNKCIONÁŘI
3.5.1. ŘEDITEL SOUTĚŽE

Je členem SMČR a doporučuje se, aby byl minimálně rozhodčím I. třídy. Ředitel soutěže zodpovídá za dodržení organizačního řádu soutěží a propozic. Řídí práci technického personálu soutěže. Dbá na to, aby se v místnosti, kde zasedá jury, zdržovali pouze členové jury, předseda jury, asistent jury a
7
modeláři předvádějící nebo obhajující svůj model. Je povinen respektovat připomínky předsedy jury a soutěžního komisaře. Rozhoduje o nasazení náhradníků.
3.5.2. ROZHODČÍ
Musí být na soutěži viditelně označen. Je členem SMČR, musí mít u sebe platný členský průkaz.
Kvalifikovaný rozhodčí musí být zapsán v oficiálním seznamu rozhodčích. Seznam rozhodčích vede KželM ČR a je veřejně k dispozici na internetových stránkách SMČR. Zařazení do seznamu provádí KželM ČR na základě informace o získání kvalifikace.
Kvalifikace rozhodčích
- rozhodčí II. třídy (hodnotí veřejné a krajská soutěže)
- rozhodčí 1. třídy (hodnotí všechny tuzemské soutěže včetně MČR)
Získání kvalifikace rozhodčího
Rozhodčího II. třídy školí rozhodčí s kvalifikací I. třídy a vyšší podle potřeby klubů SMČR. Věkový limit 18 let. Nově vyškolené rozhodčí nahlásí školitel k zápisu do seznamu rozhodčích KželM ČR.
Rozhodčí I. třídy jsou vybíráni z řad rozhodčích II. třídy. Před vyškolením na rozhodčího I. třídy se zúčastní jako přísedící mistrovství ČR. Na základě doporučení předsedy jury zapsaného v protokolu o soutěži bude jeho doporučení projednáno na nejbližším zasedání KželM ČR. Věkový limit 20 let.
Delegování rozhodčích do soutěží
Delegování rozhodčích pro krajské soutěže provádí pořádající klub. Je vhodné při delegování rozhodčích na krajskou soutěž nominovat do funkce předsedy jury rozhodčího s kvalifikací 1. třídy.
Delegování rozhodčích a předsedy jury na mistrovství ČR provádí výhradně KželM ČR na základě návrhu pořádajícího klubu.
3.5.3. PŘEDSEDA JURY
Dbá na striktní dodržování stavebních a soutěžních pravidel. Podává základní instruktáž před zahájením hodnocení kategorie a kontroluje dokumentaci modelu. Může si vyžádat zdůvodnění vyššího bodového rozdílu mezi jednotlivými rozhodčími, nesmí však rozhodčího nutit ke změně bodového hodnocení. Zpracovává výsledky hodnocení jednotlivých rozhodčích. Vede protokol o soutěži.
V případě, kdy dojde k nesrovnalostem ve výkladu pravidel, podává upřesňující vysvětlení, které musí být rozhodčími akceptováno. Při soutěži, kdy je delegován soutěžní komisař, řeší nesrovnalosti ve výkladu pravidel tento.
3.5.4. ASISTENT JURY
Řídí se pokyny ředitele soutěže, předsedy jury a respektuje připomínky sportovního komisaře, zástupce KželM ČR. Minimální věk 18 let.
3.5.5. SOUTĚŽNÍ KOMISAŘ
Nominuje se z řad předsednictva KželM ČR pro mistrovství ČR. Nominován může být pouze zkušený modelář s kvalifikací rozhodčího 1. třídy a vyšší. Dohlíží nad průběhem soutěže, provádí výklad pravidel. Ve sporných případech platí jeho rozhodnutí. Má právo měnit složení jury, předsedu jury.
8
Jeho rozhodnutím podléhá i ředitel soutěže. O průběhu soutěže vede záznam, který následně předkládá předsednictvu KželM ČR.
3.5.6. PŘEDSEDA REPUBLIKOVÉHO ODBORNÉHO KLUBU
Předseda KželM ČR má stejné pravomoci jako soutěžní komisař, kterému je nadřazen.
4. BODOVACÍ SYSTÉM PRO HODNOCENÍ MODELŮ
Nejmenším měřítkem je 1 bod. Hlavní zásadou hodnocení modelů je shoda modelu se vzorem a kvalita provedení, k pracnosti a složitosti modelu se přihlíží. Jedná se zásadně o pracnost danou technologickou náročností stavby modelu, případně velikostí modelu.
Bodovací tabulka je uvedena v příloze č. 6.
5. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Archivace – skartace u postupových soutěží.
Veškeré písemné listiny týkající se průběhu soutěže
- Propozice
- Bodovací archy
- Předsednické archy
- Výsledková listina
- Protokol o průběhu soutěže
musí pořádající klub archivovat po dobu čtyř let od skončení soutěže.
Po vyřazení z archivace musí tyto doklady skartovat. Nevrácené přihlášky do soutěže je nutno skartovat spálením nebo rozemletím na skartovacím stroji na papír (obsahují osobní data).


Zkušební kolejiště pro MČR
Napájení kolejiště je stejnosměrným napětím 0-12V. Vstup je řešen zdířkami 4mm, je tedy možné připojit i jiné napájení (např. DCC) s touto konektivitou dle potřeb modeláře.
PŘÍLOHA Č. 3
ANONEANONE*) nevyplňujte, bude vyplněno při soutěži **) v případě kolektivního modelu využijte zadnís tranu přihláškyč. modelu Mistrovství ČR *)Kategorie modeluč. modelu krajská soutěž *)Jméno a příjmení **)Č. licence (č. člen. průkazu)Datum narozeníTelefon, e-mailPSČDatum a podpisPotvrzení správnosti údajů, potvrzení o spnění členských povinností v roce konání soutěžeNázev a řada modeluprohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem model vlastnoručně zhotovilZákladní manipulace s modelem, přiložené doplňkyPo ukončení soutěže - postupu vraťte společně s modelem a dokumentacíMistrovství ČR, postup *)Kraská soutěž, postup *)Datum, razítko a podpis předsedy klubuJEDNOTNÁ POSTUPOVÁ PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ŽMAdresa zhotovitele modeluSoupis přiložené dokumentace

KATEGORIE AŽ / AJ + BŽ / BJ
I
ZPRACOVÁNÍ MODELU
Max. počet bodů
I.1
GEOMETRIE A OBRYSOVÁ SPRÁVNOST -                                                                                                                                          Hodnotí se vzájemná poloha součástí, obrysová správnost, správnost tvarů modelu
25
I.2
ČISTOTA ZPRACOVÁNÍ -                                                                                                                                                                          Hodnotí se slepení součástek k sobě, začištění, zatmelení, vybroušení, vyleštění, stopy po broušení, lepidle
A=25
B=30
I.3
KVALITA ZPRACOVÁNÍ DETAILU
10
II
FUNKCE MODELU
II.1
JÍZDNÍ VLASTNOSTI MODELU
Kat. A: Hodnotí se plynulost jízdy, rozjezdu a zastavení v obou směrech, dodržení max. rychlosti.
Kat. B: Hodnotí se rozjezd vozu na koleji se sklonem.
A=15
B=10
II.2
FUNKCE SPŘÁHEL - dodržení jeho polohy dle NEM
5
III
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
III.1
ZPRACOVÁNÍ NÁTĚRU - Hodnotí se kvalita provedené povrchové úpravy, stejnorodost nátěru, krytí barev, šmouhy, krupičkování barvy, pomeranč, viditelné tahy štětcem.
10
III.2
ZNAKY, POPISY - Hodnotí se provedení nápisů, znaků, symbolů apod. (obtisků)
5
III.3
FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Hodnotí se provedení a logická správnost naznačení opotřebení a narušení provozem, vlivy počasí, zvýraznění dělících spár, zašpinění nebo naopak lesk a čistota povrchu u prototypů.
5
CELKEM
100
KATEGORIE CŽ / CJ
I
ZPRACOVÁNÍ MODELU
Max. počet bodů
I.1
GEOMETRIE A OBRYSOVÁ SPRÁVNOST - Hodnotí se vzájemná poloha součástí, obrysová správnost, správnost tvarů modelu
30
I.2
ČISTOTA ZPRACOVÁNÍ - Hodnotí se slepení součástek k sobě, začištění, zatmelení, vybroušení, vyleštění, stopy po broušení, lepidle
40
I.3
KVALITA ZPRACOVÁNÍ DETAILU
10
II
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
II.1
ZPRACOVÁNÍ NÁTĚRU - Hodnotí se kvalita provedené povrchové úpravy, stejnorodost nátěru, krytí barev, šmouhy, krupičkování barvy, pomeranč, viditelné tahy štětcem.
10
II.2
ZNAKY, POPISY - Hodnotí se provedení nápisů, znaků, symbolů apod. (obtisků)
5
PŘÍLOHA Č. 6
II.3
FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Hodnotí se provedení a logická správnost naznačení opotřebení a narušení provozem, vlivy počasí.
5
CELKEM
100
KATEGORIE FŽ / FJ
I.
ZPRACOVÁNÍ MODELU
Max. počet bodů
I.1
REALISTIČNOST A NÁROČNOST STVÁRNĚNÍ MODELU
15
I.2
LOGICKÁ SPRÁVNOST - Hodnotí se logické ztvárnění, historický a měřítkový soulad.
15
I.3
GEOMETRIE A OBRYSOVÁ SPRÁVNOST - Hodnotí se vzájemná poloha součástí, obrysová správnost, správnost tvarů modelu.
20
I.4
ČISTOTA ZPRACOVÁNÍ - Hodnotí se slepení součástek k sobě, začištění, zatmelení, vybroušení, vyleštění, stopy po broušení, lepidle.
25
I.5
KVALITA ZPRACOVÁNÍ DETAILU
5
II
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
II.1
ZPRACOVÁNÍ NÁTĚRU - Hodnotí se kvalita provedené povrchové úpravy, stejnorodost nátěru, krytí barev, šmouhy, krupičkování barvy, pomeranč, viditelné tahy štětcem.
10
II.2
ZNAKY, POPISY - Hodnotí se provedení nápisů, znaků, symbolů apod. (obtisků)
5
II.3
FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Hodnotí se provedení a logická správnost naznačení opotřebení a narušení provozem, vlivy počasí, zvýraznění dělících spár.
5
CELKEM
100

 

 

1
SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
U PERGAMENKY 3, PRAHA 7, 170 00
STAVEBNÍ A SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA
+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOUTĚŽÍ
V ŽELEZNIČNÍM MODELÁŘSTVÍ
PLATNÁ OD 1. 1. 2017
PRO SENIORY (SOUTĚŽÍCÍ STARŠÍ 18 LET)

Schválil KŽelM ČR na svém zasedání dne 28. 10. 2016 v Bělči n. O.
2
OBSAH
1. Seznam použitých zkratek: ............................................................................................................. 2
2. Úvod ............................................................................................................................................... 3
2.1. Pojem železniční modelářství ...................................................................................................................... 3
2.2. Soutěžní kategorie v železničním modelářství ....................................................................................... 3
2.3. Stavební měřítka dle norem NEM .............................................................................................................. 4
3. Organizace soutěží .......................................................................................................................... 4
3.1. Dělení soutěží ................................................................................................................................................... 4
3.2. Povinnosti pořadatele soutěže ..................................................................................................................... 5
3.3. Povinnosti soutěžícího ................................................................................................................................ 6
3.4. Průběh soutěže ............................................................................................................................................... 6
3.5. Sportovní funkcionáři .................................................................................................................................. 8
4. Bodovací systém pro hodnocení modelů ....................................................................................... 9
5. Všeobecná ustanovení .................................................................................................................... 9
6. Seznam příloh ............................................................................................................................... 10
1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
SMČR: Svaz modelářů České republiky z.s.
KŽelM ČR: Předsednictvo republikového odborného klubu železničních modelářů ČR
MOROP: Evropský svaz modelářů, sdružuje 22 národních svazů, vydávává normy pro stavbu žel. modelů NEM
3
2. ÚVOD
2.1. POJEM ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘSTVÍ
Železniční model představuje soubor náročných rukodělných, strojních, grafických, duševních a v některých případech i uměleckých schopností a činností včetně hlubokého studia historických pramenů vedoucích ke zhotovení co nejvěrnějšího modelu železničního vozidla, železniční stavby vrchní i spodní, včetně dokonalého napodobení okolního terénu, přírody a jejich útvarů a dalších funkčních celků železničního zařízení za současného využití norem NEM.
Souborem výše uvedených činností napomáhají železniční modeláři při uchování české konstrukční řady železničních vozidel navazující a rozvíjející anglickou a rakouskou konstrukční řadu. Zároveň ve svých modelech uchovávají původní vzhled železničních staveb počínaje staničními budovami a konče drobnými železničními stavbami. Ke konstrukci modelů využívají historické i současné dokumentace skutečných železničních vozidel, staveb a zařízení.
2.2. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE V ŽELEZNIČNÍM MODELÁŘSTVÍ
Modely musí být zhotoveny / upraveny dle skutečného vzoru, dokumentace předlohy musí být přiložena k hodnocenému modelu. Rozsah vlastní práce modeláře při konstrukci, stavbě a úpravách modelu musí být stručně popsán popis postupu stavby modelu nebo úprav. Kategorie A, B, C, D, F - musí splňovat normy NEM.
Soutěžící si sám zařadí model do kategorie, rozhodčí musí toto zařazení respektovat a musí pak na model pohlížet jako na ostatní v dané kategorii.
Soutěží senioři, tj. osoby, které dovrší nejméně 19 let v kalendářním roce pořádání soutěže.
Kategorie A
železniční vozidla s vlastním pohonem. Volné použití všech materiálů dílů a stavebnic.
Kategorie B
železniční vozidla bez vlastního pohonu. Volné použití všech materiálů dílů a stavebnic.
Kategorie C
železniční stavby - budovy, mosty, tunely apod. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic.
Kategorie D
funkční modely zařízení železnic, např. jeřáby kolejové, zauhlovací, stacionární, návěstní technika, závory, zábrany, výhybky, točny. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic.
Kategorie E
libovolné měřítko, železniční modely a modely přímo související se železničním provozem, makety, modely velkých měřítek, vitrínové modely, zařízení železnic, dopravní prostředky, pokud jednoznačně sloužily potřebám železniční správy, Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic.
V poslední době se u nás objevují funkční modely velkých měřítek větších než 1 : 16. Modely jsou provozovány na parní, elektrický nebo spalovací pohon a jsou obsluhovány z pomocného vozu samotným modelářem. I tyto modely se mohou objevit na našich soutěžích. Modely na parní pohon jsou z modelářského hlediska nejatraktivnější. Jejich provoz je vázán na kotelní certifikát (úspěšnou
4
tlakovou zkoušku) a za jejich provoz odpovídá provozovatel modelu. Na modelářských soutěžích SMČR jsou hodnoceny v kategorii E jako statické modely.
Kategorie F
dioráma, kolejiště, moduly, železniční stavby doplněné o přírodní scenérii. Motiv železnice musí být dominantní, modelové znázornění přírodních scenérií musí korespondovat s modelovaným měřítkem použitým při stavbě modelu, rozmístění staveb a zařízení musí odpovídat logice železničního provozu. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic
Kategorie G
pro železnici typické drobné doplňky v ostatních kategoriích samostatně neuplatnitelné, modely znázorňující např. nádražní hodiny, zvonková zařízení, vážní systémy, zařízení hradel a stavědel, perónní vozíky, malé drezíny, vodní jeřáby. Volné použití všech materiálů, dílů a stavebnic.
2.3. STAVEBNÍ MĚŘÍTKA DLE NOREM NEM
Soutěžní kategorie mohou být rozděleny dle jednotlivých měřítek NEM (uvedených v příloze č. 2, tabulce č. 1)
3. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ
Prvotní informace o pořadatelích veřejných, postupových a mistrovských soutěží včetně vzdělávacích a ostatních akcích najde modelář v kalendáři soutěží, vydávaném SMČR. Kalendář je umístěn a aktualizován na internetových stránkách SMČR (www.svazmodelaru.cz).
3.1. DĚLENÍ SOUTĚŽÍ
Veřejné:
Veřejné soutěže vyhlašují registrované kluby SMČR dle svého uvážení.
Postupové:
a) krajská soutěž vyhlašuje pověřený klub
b) mistrovství ČR vyhlašuje SMČR
Postupové soutěže jsou uzavřené pouze pro členy SMČR a soutěžící se přihlášením do soutěže zavazuje, že se bude řídit soutěžními pravidly a ostatními pokyny vyhlašovatele a pořadatele soutěže, které jsou uvedeny v propozicích, a prohlašuje, že model zhotovil sám.
Závazným dokumentem pro pořádání soutěží v železničním modelářství jsou Stavební a soutěžní pravidla + organizační řád. Pořádají je jednotlivé registrované kluby ŽM. Všechny soutěže musí být uveřejněny v kalendáři soutěží pro příslušný rok. Pro postup z krajské soutěže na mistrovství ČR je stanoven bodový limit 75 bodů včetně. KželM ČR může v propozicích pro MČR postupový klíč změnit.
Modelář má právo zúčastnit se libovolné krajské soutěže dle svého uvážení.
c) mezinárodní - evropská soutěž MOROP, bez účasti modeláře
K účasti na evropské soutěži jsou vybrány nejlepší modely z MČR. Nominaci provádí jury ve spolupráci se soutěžním komisařem. KželM může nominaci doplnit o další modely.
5
Pro pořádání mezinárodních soutěží jsou závazné místní zvyklosti v zemi pořadatele uvedené v propozicích. Organizování evropské soutěže v ČR řídí SMČR ve spolupráci s KželM ČR.
3.2. POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE
Pořadatel soutěže je povinen zajistit soutěž tak, aby byla dodržena sportovní a organizační úroveň ve smyslu platných pravidel. Pořadatel je dále povinen vypracovat a ve vhodné formě vydat propozice soutěže dle vzoru v příloze č. 4.
Pořadatelé krajských soutěží jsou povinni rozeslat propozice na emailové adresy klubů ŽM, které jsou uvedeny na stránce www.svazmodelaru.cz/odbornosti/kzem/zm-kluby.htm nejpozději 14 dní před termínem soutěže.
Pořadatel MČR je povinen předložit propozice ke schválení KželM ČR nejpozději dva měsíce před termínem soutěže a schválené rozeslat na emailové adresy klubů ŽM, které jsou uvedeny na stránce www.svazmodelaru.cz/odbornosti/kzem/zm-kluby.htm nejpozději jeden měsíc před termínem soutěže.
Propozice MČR jsou pro pořadatele závazné a změny jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení KželM ČR. Pořadatel musí do druhého pracovního dne po odsouhlasení změn rozeslat informaci jednotlivým klubům. Je doporučeno rozeslat i zúčastněným modelářům, jsou-li mu již známi z přihlášek.
Pořadatelé krajských soutěží zašlou výsledkovou listinu nejpozději 5 pracovních dní před konáním MČR písemně spolu s postupovými přihláškami pořadateli mistrovství ČR. Pořadatel mistrovství ČR zasílá výsledkovou listinu nejpozději 5 pracovních dní po ukončení soutěže na sekretariát SMČR.
V rámci časového zvládnutí soutěže může být pro MČR ustaveny dvě a více jury. Např.: kategorie A,B+C,D,E,F.
Jury může mít k dispozici asistenty, pokud to povaha soutěže vyžaduje.
V případě potřeby může být při MČR ke každému ze tří rozhodčích přidělen jeden přísedící adept na rozhodčího I. třídy.
Pořadatel MČR zajistí ubytování a stravování pro organizátory soutěže.
Pořadatel soutěže zajistí vhodné prostory s dostatečným osvětlením pro práci jury, dostatek stolů a oddělený prostor pro soutěžící.
Pořadatel zajistí pro vyhlášení výsledků soutěže prostor vybavený dostatečným počtem míst k sezení, v případě mistrovství ČR bude umístěna v místnosti státní vlajka.
Při pořádání MČR zajistí pořadatel výpočetní techniku s tiskárnou pro zpracování výsledkových listin, protokolu o soutěži a diplomů pro soutěžící.
Pořadatel krajské soutěže zajistí zkušební kolej pro kategorie A+B v měřítkách 0, H0, TT, N, pro ostatní měřítka musí kolej zajistit soutěžící.
Pro MČR je k dispozici zkušební kolejiště (viz příloha č. 2), pokud model vyžaduje jiné podmínky pro předvedení, musí si toto zajistit soutěžící.
V případě, že pořadatel pořádá výstavu, je nutné v propozicích uvést místo a termín výstavy.
6
Výše soutěžního vkladu musí být volena uvážlivě a musí být pro všechny účastníky stejná, včetně zahraničních. Vybírá se za každý model

.3.3. POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍHO
Soutěžící přihlašuje model do soutěže prostřednictvím Postupové přihlášky, která musí odpovídat aktuálnímu vzoru (viz příloha č. 3) a musí být řádně vyplněna.
Soutěžící si sám určí kategorii modelu a toto zařazení je neměnné.
Zastoupení autora modelu není na postupových soutěžích vyhlášených SMČR možné.
Modelář poskytuje modely do soutěže na vlastní zodpovědnost, pořadatel nenese právní odpovědnost za případné poškození či ztrátu modelu.
Spolu s modelem předkládá soutěžící stavební dokumentaci, podle které model zhotovil. Minimální rozsah vyžadované dokumentace je:
a) popis nebo fotodokumentace postupu stavby modelu nebo úprav
b) výkres nebo fotografie předlohy
Dokumentace se připouští v tištěných nebo elektronických formátech, přípustné jsou pouze otevřené formáty (PDF, JPG, MPG, AVI, PPT).
Účast modeláře na postupových soutěžích je povinná, po celou dobu soutěže je k dispozici jury pro případnou obhajobu či předvedení modelu.
Při prezenci předloží soutěžící řediteli soutěže ke kontrole členský průkaz SMČR s platnou členskou známkou. V případě, že nebude schopen věrohodně prokázat zaplacení příspěvku, nebude do soutěže zařazen.
3.4. PRŮBĚH SOUTĚŽE
3.4.1. PREZENCE

Pořadatel vymezí prostor pro vybalení modelu. Modelář model sám vybalí a model předloží k prezenci. Model, u kterého na postupové soutěži nepředloží modelář řediteli soutěže (nebo jím pověřené osobě), dokumentaci ve stanoveném minimálním rozsahu, platný členský průkaz SMČR a za který neuhradí soutěžní vklad do uzávěrky přejímky modelů, nebude do soutěže zařazen.
Manipulaci s modelem provádí pouze modelář, jmenovaný asistent jury, členové jury. Po skončení bodování kategorie bude model včetně dokumentace připraven k zabalení, modelář si jej zkontroluje a převezme.
Po prezenci zkontrolují ředitel soutěže spolu s předsedou jury počet modelů v jednotlivých kategoriích. Kategorie, v níž se sejde více modelů s odlišným měřítkem, mohou být rozděleny podle jednotlivých měřítek, například A-TT, A-H0, A-0. Je však nutné, aby po dělení zůstaly v každé kategorii minimálně modely od 3 modelářů.
3.4.2. SPORTOVNÍ KOMISE - (POUZE U MČR)
Sportovní komise je tvořena soutěžním komisařem, ředitelem soutěže a předsedou jury dané kategorie. Sportovní komise projednává protesty soutěžících a na základě návrhů členů jury i jiné
7
závažné otázky soutěže. Jednání komise je neveřejné a výsledky jednání jsou rozhodčí povinni respektovat.
3.4.3. HODNOCENÍ MODELŮ
Předseda jury vyhlásí zahájení hodnocení v příslušné kategorii a vyzve postupně jednotlivé soutěžící v dané kategorii k předvedení a obhajobě modelu. U kat. A+B předvede modelář jízdní vlastnosti modelu, u všech kategorií předvede funkce modelu a provede obhajobu odvedené práce na výrobě, případně úpravách modelu. Doba obhajoby je max. 5 minut.
Členové jury a předseda nemohou být účastníkem soutěže v kategorii, kterou hodnotí. Rozhodčího, který má v dané kategorii model, zastoupí náhradník. Rotace rozhodčích bude uvedena v protokolu k soutěži.
Hodnocení modelů provádí tříčlenná jury v čele s předsedou jury. Hodnocení provádí každý rozhodčí samostatně dle platných stavebních a soutěžních pravidel. Body zapisuje do bodovacího formuláře. Předseda jury body neuděluje. Zpracovává výsledky od jednotlivých rozhodčích, v případě větších bodových rozdílů požádá o vysvětlení konkrétního rozhodčího a může doporučit jury korekci bodování.
Výsledkem hodnocení jsou dva výstupy: aritmetický průměr součtu bodů jednotlivých členů jury, (pouze pomocný význam), a součet pořadí určených jednotlivými rozhodčími. Model s nejnižším součtem pořadí vyhrává. V případě stejného součtu pořadí rozhoduje vyšší bodové hodnocení.
Bodování kategorie končí přečtením výsledků kategorie a sestavením pořadí modelů. Společným odsouhlasením výsledků je bodování kategorie ukončeno a nelze jej dodatečně měnit.
Pokud se na soutěži sejde více jak patnáct modelů v jedné kategorii, vybere jury na pokyn předsedy nejméně pět nejkvalitnějších modelů. U ostatních pouze určí výkonnostní třídu (viz příloha č. 1, tabulka č. 2)
Po skončení zpracování výsledků poslední hodnocené kategorie v soutěži zpracuje předseda jury ve spolupráci s členy jury výsledkovou listinu a protokol o průběhu soutěže.
V příloze 5 jsou vzorové formuláře protokolu o postupové soutěži a výsledkové listiny.
3.4.4. VYHODNOCENÍ
Na základě výsledkové listiny nechá ředitel soutěže vyhotovit diplomy a připraví slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Diplom musí být podepsán minimálně ředitelem soutěže.
Modelářům budou oznámeny výsledky v jednotlivých kategoriích spolu s uvedením postupujících modelů. V každé kategorii budou uděleny diplomy za umístění dle bodu 3.4.5. Při vyhodnocení jsou zároveň soutěžícím k dispozici alespoň pro nahlédnutí protokol a výsledková listina.
3.4.5. UDĚLENÍ I. - III. CENY, UDĚLENÍ ČESTNÉHO UZNÁNÍ
Pro udělení cen se v dané kategorii musí sejít minimálně tři modely od tří modelářů. Modely umístivší se na prvním až třetím místě získávají diplom. V případě, že se v dané kategorii umístí modely jednoho modeláře na medailových místech, získává pouze jednu cenu a ostatní ceny se přesouvají na další soutěžící dle výsledkové listiny.
8
Čestné uznání je možno ve výjimečných případech udělit modelu, který v hodnocení dosáhl minimálně 90 bodů a nemá nárok na udělení ceny.
Věcné ceny jsou udělovány dle ekonomických možností pořadatele a jejich rozdělení je plně v kompetenci ředitele soutěže nebo sponzora.
3.4.6. PROTESTY
Soutěžící může podat protest proti průběhu soutěže u ředitele soutěže v čase od vyhlášení výsledků nejpozději do 30 minut spolu se vkladem, který určí pořadatel v propozicích. Aby nebylo možno předmět protestu během jeho projednávání měnit, musí být protest konkrétní a zaznamenán v písemné formě.
Protest řeší sportovní komise neprodleně a s výsledkem jejího jednání obeznámí protestujícího ředitel soutěže. V případě, že protest není uznán jako oprávněný, propadá vklad ve prospěch pořadatele. V opačném případě se vklad vrací.
3.5. SPORTOVNÍ FUNKCIONÁŘI
3.5.1. ŘEDITEL SOUTĚŽE

Je členem SMČR a doporučuje se, aby byl minimálně rozhodčím I. třídy. Ředitel soutěže zodpovídá za dodržení organizačního řádu soutěží a propozic. Řídí práci technického personálu soutěže. Dbá na to, aby se v místnosti, kde zasedá jury, zdržovali pouze členové jury, předseda jury, asistent jury, modeláři předvádějící nebo obhajující svůj model. Je povinen respektovat připomínky předsedy jury a soutěžního komisaře. Rozhoduje o nasazení náhradníků.
3.5.2. ROZHODČÍ
Je členem SMČR, musí mít u sebe platný členský průkaz a průkaz rozhodčího, kterým musí být viditelně označen.
Kvalifikovaný rozhodčí musí být zapsán v oficiálním seznamu rozhodčích. Seznam rozhodčích vede KželM ČR a je veřejně k dispozici na internetových stránkách SMČR. Zařazení do seznamu provádí KželM ČR na základě informace o získání kvalifikace.
Kvalifikace rozhodčích
- rozhodčí II. třídy (hodnotí veřejné a krajské soutěže)
- rozhodčí 1. třídy (hodnotí všechny tuzemské soutěže včetně MČR)
- mezinárodní rozhodčí (hodnotí všechny soutěže včetně soutěží MOROP)
Získání kvalifikace rozhodčího
Rozhodčího II. třídy školí rozhodčí s kvalifikací I. třídy a vyšší podle potřeby klubů SMČR. Věkový limit 18 let. Nově vyškolené rozhodčí nahlásí školitel k zápisu do seznamu rozhodčích KželM ČR.
Rozhodčí I. třídy jsou vybíráni z řad rozhodčích II. třídy. Před vyškolením na rozhodčího I. třídy se zúčastní jako přísedící mistrovství ČR. Na základě doporučení předsedy jury zapsaného v protokolu o soutěži bude jeho doporučení projednáno na nejbližším zasedání KželM ČR. Věkový limit 20 let.
Mezinárodní rozhodčí deleguje do seznamu rozhodčích na základě svých poznatků ze soutěží KželM ČR. Věkový limit 30 let.
9
Delegování rozhodčích do soutěží
Delegování rozhodčích pro krajské soutěže provádí pořádající klub. Je vhodné při delegování rozhodčích na krajskou soutěž nominovat do funkce předsedy jury rozhodčího s kvalifikací 1. třídy.
Delegování rozhodčích a předsedy jury na mistrovství ČR provádí výhradně KželM ČR na základě návrhu pořádajícího klubu.
Delegování rozhodčích pro evropskou soutěž se řídí požadavky organizátora soutěže.
3.5.3. PŘEDSEDA JURY
Dbá na striktní dodržování stavebních a soutěžních pravidel. Podává základní instruktáž před zahájením hodnocení kategorie a kontroluje dokumentaci modelu. Může si vyžádat zdůvodnění vyššího bodového rozdílu mezi jednotlivými rozhodčími, nesmí však rozhodčího nutit ke změně bodového hodnocení. Zpracovává výsledky hodnocení jednotlivých rozhodčích. Vede protokol o soutěži.
V případě, kdy dojde k nesrovnalostem ve výkladu pravidel, podává upřesňující vysvětlení, které musí být rozhodčími akceptováno. Při soutěži, kdy je delegován soutěžní komisař, řeší nesrovnalosti ve výkladu pravidel tento.
3.5.4. ASISTENT JURY
Řídí se pokyny ředitele soutěže, předsedy jury a respektuje připomínky sportovního komisaře, zástupce KželM ČR. Minimální věk 18 let.
3.5.5. SOUTĚŽNÍ KOMISAŘ
Nominuje se z řad předsednictva KželM ČR pro mistrovství ČR. Nominován může být pouze zkušený modelář s kvalifikací rozhodčího 1. třídy a vyšší. Dohlíží nad průběhem soutěže, provádí výklad pravidel. Ve sporných případech platí jeho rozhodnutí. Má právo měnit složení jury, předsedu jury. Jeho rozhodnutím podléhá i ředitel soutěže. O průběhu soutěže vede záznam, který následně předkládá předsednictvu KželM ČR.
3.5.6. PŘEDSEDA REPUBLIKOVÉHO ODBORNÉHO KLUBU
Předseda KželM ČR má stejné pravomoci jako soutěžní komisař, kterému je nadřazen.
4. BODOVACÍ SYSTÉM PRO HODNOCENÍ MODELŮ
Nejmenším měřítkem je 1 bod. Hlavní zásadou hodnocení modelů je shoda modelu se vzorem a kvalita provedení, k pracnosti a složitosti modelu se přihlíží. Jedná se zásadně o pracnost danou technologickou náročností stavby modelu, případně velikostí modelu.
Bodovací tabulka je uvedena v příloze č. 6.
5. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Archivace – skartace u postupových soutěží.
Veškeré písemné listiny týkající se průběhu soutěže
- Propozice
- Bodovací archy
10
- Předsednické archy
- Výsledková listina
- Protokol o průběhu soutěže
musí pořádající klub archivovat po dobu čtyř let od skončení soutěže.
Po vyřazení z archivace musí tyto doklady skartovat. Nevrácené přihlášky do soutěže je nutno skartovat spálením nebo rozemletím na skartovacím stroji na papír (obsahují osobní data).

2. Doporučení pro hodnocení v jednotlivých kategoriích
Kategorie A + B
I
ZPRACOVÁNÍ MODELU
Max. počet bodů
I.1
GEOMETRIE A OBRYSOVÁ SPRÁVNOST - Hodnotí se vzájemná poloha součástí, obrysová správnost, správnost tvarů modelu
20
I.2
ČISTOTA ZPRACOVÁNÍ - Hodnotí se slepení součástek k sobě, začištění, zatmelení, vybroušení, vyleštění, stopy po broušení, lepidle
A=25
B=30
I.3
KVALITA ZPRACOVÁNÍ DETAILU
10
II
FUNKCE MODELU
II.1
JÍZDNÍ VLASTNOSTI MODELU
Kat. A: Hodnotí se plynulost jízdy, rozjezdu a zastavení v obou směrech, dodržení rychlosti.
Kat. B: Hodnotí se rozjezd vozu na koleji se sklonem
A=20
B=15
II.2
FUNKCE SPŘÁHEL - dodržení jeho polohy dle NEM
5
III
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
III.1
ZPRACOVÁNÍ NÁTĚRU - Hodnotí se kvalita provedené povrchové úpravy, stejnorodost nátěru, krytí barev, šmouhy, krupičkování barvy, pomeranč, viditelné tahy štětcem.
15
III.2
ZNAKY, POPISY - Hodnotí se provedení nápisů, znaků, symbolů apod.
5
III.3
FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Hodnotí se provedení a logická správnost naznačení opotřebení a narušení provozem, vlivy počasí, zvýraznění dělících spár, zašpinění nebo naopak lesk a čistota povrchu u prototypů.
5
CELKEM
100
Kategorie C + E + G
I

ZPRACOVÁNÍ MODELU
Max. počet bodů
I.1
GEOMETRIE A OBRYSOVÁ SPRÁVNOST - Hodnotí se vzájemná poloha součástí, obrysová správnost, správnost tvarů modelu
30
I.2
ČISTOTA ZPRACOVÁNÍ - Hodnotí se slepení součástek k sobě, začištění, zatmelení, vybroušení, vyleštění, stopy po broušení, lepidle
30
I.3
KVALITA ZPRACOVÁNÍ DETAILU
10
II
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
II.1
ZPRACOVÁNÍ NÁTĚRU - Hodnotí se kvalita provedeného zbarvení, stejnorodost nátěru, krytí barev, šmouhy, krupičkování barvy, pomeranč, viditelné tahy štětcem.
20
II.2
ZNAKY, POPISY - Hodnotí se provedení nápisů, znaků, symbolů apod.
5
II.3
FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Hodnotí se provedení a logická správnost naznačení opotřebení a narušení provozem, vlivy počasí,
5
PŘÍLOHA Č. 6
CELKEM
100
Kategorie D
I
ZPRACOVÁNÍ MODELU
Max. počet bodů
I.1
GEOMETRIE A OBRYSOVÁ SPRÁVNOST - Hodnotí se vzájemná poloha součástí, obrysová správnost, správnost tvarů modelu.
20
I.2
ČISTOTA ZPRACOVÁNÍ - Hodnotí se slepení součástek k sobě, začištění, zatmelení, vybroušení, vyleštění, stopy po broušení, lepidle.
20
I.3
KVALITA ZPRACOVÁNÍ DETAILU
5
II
FUNKCE MODELU
II.1
DOMINUJÍCÍ FUNKCE MODELU
Hodnotí se plynulost pohybu a jeho věrnost předloze.
30
III
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
III.1
ZPRACOVÁNÍ NÁTĚRU - Hodnotí se kvalita provedeného zbarvení, stejnorodost nátěru, krytí barev, šmouhy, krupičkování barvy, viditelné tahy štětcem. Ke složitosti zbarvení se nepřihlíží.
15
III.2
ZNAKY, POPISY - Hodnotí se provedení nápisů, znaků, symbolů apod.
5
III.3
FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Hodnotí se provedení a logická správnost naznačení opotřebení a narušení provozem, vlivy počasí, zvýraznění dělících spár.
5
CELKEM
100
Kategorie F
I.
ZPRACOVÁNÍ MODELU
Max. počet bodů
I.1
REALISTIČNOST A NÁROČNOST STVÁRNĚNÍ MODELU
15
I.2
LOGICKÁ SPRÁVNOST - Hodnotí se logické ztvárnění, historický a měřítkový soulad.
15
I.3
GEOMETRIE A OBRYSOVÁ SPRÁVNOST - Hodnotí se vzájemná poloha součástí, obrysová správnost, správnost tvarů modelu.
15
I.4
ČISTOTA ZPRACOVÁNÍ - Hodnotí se slepení součástek k sobě, začištění, zatmelení, vybroušení, vyleštění, stopy po broušení, lepidle.
20
I.5
KVALITA ZPRACOVÁNÍ DETAILU
5
II
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
II.1
ZPRACOVÁNÍ NÁTĚRU - Hodnotí se kvalita provedené povrchové úpravy, stejnorodost nátěru, krytí barev, šmouhy, krupičkování barvy, pomeranč, viditelné tahy štětcem.
20
II.2
ZNAKY, POPISY - Hodnotí se provedení nápisů, znaků, symbolů apod. (obtisků)
5
II.3
FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Hodnotí se provedení a logická správnost naznačení opotřebení a narušení provozem, vlivy počasí, zvýraznění dělících spár.
5
CELKEM
1001